dịch vụ hóa đơn điện tửTin Tức
Download nghị định 108/2018/NĐ-CP áp dụng từ 10/10/2018

Download nghị định 108/2018/NĐ-CP áp dụng từ 10/10/2018

Download nghị định 108/2018/NĐ-CP áp dụng từ 10/10/2018 về quy định quản lý doanh nghiệp mới nhất hiện nay
Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 16/2012/TT-BTC  Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn

Thông tư số 16/2012/TT-BTC Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn

Thông tư số 16/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia
Nghị quyết số 27-NQ/TW - Cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết số 27-NQ/TW - Cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết số 27-NQ/TW - Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ


0972.868.960