dịch vụ hóa đơn điện tửBiên bản hủy, thu hồi,điều chỉnh hóa đơn

Khi nào phải làm biên bản hủy hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn ? Văn biên bản hủy, thu hồi, điều chỉnh hóa đơn trình bày như nào ? Các bạn đọc bài viết dưới đây của dịch vụ hóa đơn điện tử để hiểu rõ hơn và tải file mẫu biên bản hủy, thu hồi, điều chỉnh hóa đơn theo đường link trong bài viết nhé!

1. Khi nào làm biên bản hủy hóa đơn

Biên bản bản hủy hóa đơn là biên bản ghi nhận lại diễn biến sự việc đã diễn ra trong quá trình hủy hóa đơn mà đối tượng thực hiện hủy cũng đồng thời là đối tượng nắm giữ và sử dụng hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn - hiểu theo đúng nghĩa thì chỉ khi người nộp thuế hay người có chức năng in, phát hành hóa đơn mà do sai sót khi in ấn, khởi tạo và khi không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng… sẽ thực hiện hủy theo quy định của pháp luật.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

- Căn cứ vào điều 18 thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  chúng tôi gồm có:

 

Bên A: Công Ty ………………………………………………………………….

           Đại diện : …………………………………………………………………………………..

Chức vụ : .………………………………………………………………………………….

          Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..

            Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………...

Bên B: Công Ty ………………………………………………………………….

           Đại diện : …………………………………………………………………………………..

Chức vụ : .………………………………………………………………………………….

           Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..

            Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản này để huỷ và thu hồi hoá đơn GTGT với nội dung sau:

 • Số hóa đơn: ……………………..
 • Mẫu số:    ………………………..
 • Ký hiệu:   ………………………..
 • Ngày lập:  ………………………..
 • Giá trị hóa đơn:  ………………………..

Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………….

Lý do huỷ hoá đơn: ……………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có bất kỳ sai sót  nào chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ  01 bản có giá trị như nhau.

        Xác nhận của bên mua hàng                                                           Đại Diện Bên Bán Hàng

   

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn tại đây                                                                                    

 

2. Khi nào làm biên bản thu hồi hóa đơn

Biên bản thu hồi hóa đơn (THU HỒI VÀ XÓA BỎ) là khi người mua, người bán hàng hóa dịch vụ phát sinh giao dịch phải lập hóa đơn và khi giao dịch kết thúc đến thời gian sau đó tình cờ phát hiện ra hóa đơn đã lập bị [sai sót] nên người bán và người mua tiến hành lập biên bản ghi nhận lại sự việc để người bán nhận lại hóa đơn sai – lập lại một hóa đơn mới thay thế

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

 

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP
 

 

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

 

Hôm nay, ngày …………./2015, đại diện hai bên gồm có :

 

BÊN A : ………………………....................................................................................................

Địa chỉ : ……………………….....................................................................................................

MST: ……………………………......……............

Điện thoại : …………………......……......……....

Do Ông (Bà) :......…….......... Chức vụ : ……………………......……......………………………

 

BÊN B : ………………………....................................................................................................

Địa chỉ : ……………………….....................................................................................................

MST: ……………………………......……............

Điện thoại : …………………......……......……....

Do Ông (Bà) :......…….......... Chức vụ : ……………………......……......………………………

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi hóa đơn mẫu số ………… đã lập, có ký hiệu: …………….số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn mẫu số ……………., ký hiệu: …………. số ………….. ngày …………………

Lý do thu hồi : ………………………...............................................................................................

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A  

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Tải biên bản thu hồi hóa đơn tại đây

3. Khi nào làm biên bản điều chỉnh hóa đơn

Khi hóa đơn điện tử được lập lúc đầu bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn lại cho chính xác, bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

- Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A Công ty .................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................    

Điện thoại: ..................................................... MST: ..............................................................             ..............................................................................................

Do Ông (Bà):    ............................................... Chức vụ:

 

BÊN B Công ty ...................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................    

Điện thoại: ..................................................... MST: ..............................................................             ..............................................................................................

Do Ông (Bà):    ............................................... Chức vụ:

 

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: ……………………
 • Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
 • Giá trị hóa đơn: ……………………………..
 • Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

 

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

 • Trước ghi là: ……………………………………………………………………………
 • Nay điều chỉnh là: ……………………………………………………………………...

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

                                     

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tại đây

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn