dịch vụ hóa đơn điện tửHướng dẫn hạch toán chi phí nhân công trực tiếp : TK 622 – TT 200 hướng dẫn hạch toán chi tiết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ

Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn, ...).

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc, như: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

b) Không hạch toán vào tài khoản này những khoản phải trả về tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp... cho nhân viên phân xưởng, nhân viên quản lý, nhân viên của bộ máy quản lý doanh nghiệp, nhân viên bán hàng.

c) Riêng đối với hoạt động xây lắp, không hạch toán vào tài khoản này khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp tính trên quỹ lương phải trả công nhân trực tiếp của hoạt động xây lắp, điều khiển máy thi công, phục vụ máy thi công, nhân viên phân xưởng.

d) Tài khoản 622 phải mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh.

đ) Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào TK 632 “Giá vốn hàng bán”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Bên Nợ:

- Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ bao gồm: Tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

- Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”;

- Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632.

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp không có tài khoản cấp 2.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu - chi phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp khi ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, hạch toán: kế toán hà nội kế toán hà nội kế toán hà nội kế toán hà nội kế toán hà nội

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334: Phải trả người lao động.

Hướng dẫn Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp khi tính các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có các TK 3382, 3383, 3384, 3386, 3388: Phải trả, phải nộp khác.

Hướng dẫn Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất.

– Kế toán hạch toán:

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 335: Chi phí phải trả.

– Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, hạch toán:

Nợ TK 335: Chi phí phải trả

Có TK 334: Phải trả người lao động.

Hướng dẫn Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp đối với chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Căn cứ hóa đơn và các chứng từ liên quan, hạch toán:

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết cho từng hợp đồng)

Có các TK 111, 112, 334…: Trị giá phải trả.

– Định kỳ, kế toán phân bổ chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên, hạch toán:

Nợ TK 138: Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)

Có TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp.

Hướng dẫn Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp khi tính phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp.

Cuối kỳ, kế toán tính phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp, hạch toán:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (pp kê khai thường xuyên)

Nợ TK 631: Giá thành sản xuất (pp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)

Có TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp.


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn