dịch vụ hóa đơn điện tửCông văn số 5053/TCT-CS về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5053/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 4258/CT-HCQTTVAC ngày 28/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Nghị định số Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên thì phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý được quản lý và phát hành như một loại hóa đơn và thuộc trường hợp áp dụng hình thức điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC (BTC);
– Vụ PC, Vụ KK (TCT);
– Website TCT;
– Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

Xem thêm bài: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn