dịch vụ hóa đơn điện tửCách hạch toán chi sự nghiệp, hướng dẫn hạch toán  các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội theo Thông Tư 200

Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và không vì mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp. Các khoản chi sự nghiệp, dự án được trang trải bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án do Ngân sách Nhà nước cấp hoặc doanh nghiệp cấp trên cấp, hoặc được viện trợ, tài trợ không hoàn lại. Tài khoản này chỉ sử dụng ở những doanh nghiệp có các hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án được Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp kinh phí hoặc được viện trợ, tài trợ không hoàn lại, hoặc được thu các khoản thu sự nghiệp để trang trải các khoản chi.

b) Phải mở sổ kế toán chi tiết chi sự nghiệp, chi dự án theo từng nguồn kinh phí, theo niên độ kế toán, niên khóa Ngân sách và theo phân loại của mục lục Ngân sách Nhà nước.

c) Hạch toán chi sự nghiệp, chi dự án phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán và phải đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa sổ kế toán với chứng từ và Báo cáo tài chính.

d) Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án hàng năm của doanh nghiệp, bao gồm cả những khoản chi thường xuyên và những khoản chi không thường xuyên theo chế độ tài chính hiện hành.

đ) Cuối niên độ kế toán, nếu quyết toán chưa được duyệt thì toàn bộ số chi sự nghiệp, chi dự án trong năm được chuyển từ bên Có tài khoản 1612 "Chi sự nghiệp năm nay" sang bên Nợ tài khoản 1611 "Chi sự nghiệp năm trước" để theo dõi cho đến khi báo cáo quyết toán được duyệt.

hạch toán chi sự nghiệp

Kết cấu và nội dung của tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Bên Nợ: Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án thực tế phát sinh.

Bên Có:

- Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án sai quy định không được phê duyệt, phải xuất toán thu hồi;

- Số chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án.

Số dư bên Nợ: Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt .

Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1611 - Chi sự nghiệp năm trước: Phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án thuộc kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm trước chưa được quyết toán.

- Tài khoản 1612 - Chi sự nghiệp năm nay: Phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án năm nay.

Hướng dẫn hạch toán một số giao dịch kinh tế- hạch toán chi sự nghiệp

Chi tiền cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi xuất tiền dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có các TK 111, 112, …: Trị giá tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Tiền lương và các khoản khác phải trả tính vào chi sự nghiệp, dự án.

Khi tiền lương và các khoản khác phải trả cho nhân viên của DN, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tính vào chi sự nghiệp, dự án. Kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Tổng trị giá tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 334: Trị giá tiền lương và các khoản khác phải trả cho nhân viên

Có TK 331: Trị giá khoản phải trả cho người bán.

Xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi DN xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Tổng trị giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 152: Trị giá nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 153: Trị giá công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Nhận các khoản kinh phí của cấp trên hoặc rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án.

Khi các khoản kinh phí của cấp trên hoặc số tiền rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án được chuyển về, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 461:Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Chú ý khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng thì DN chủ động theo dõi và ghi chép cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.

Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành để sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành để sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Có TK 2413: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

Mua TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi DN tiến hành mua TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các hoạt động sự nghiệp, dự án bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, kế toán hạch toán như sau:

– Đưa vào sử dụng TSCĐ, công trình đã hoàn thành sử dụng cho các hoạt động sự nghiệp, dự án, hạch toán:

Nợ TK 211: Trị giá TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112, 331, 241, 461, …: Trị giá các khoản phải trả khi đưa TSCĐ, công trình đã hoàn thành sử dụng cho các hoạt động sự nghiệp, dự án.

– Đồng thời kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Có TK 466: Trị giá nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

Chú ý khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để mua sắm TSCĐ, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép cho phù hợp.

Trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của người lao động tham gia hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của người lao động tham gia hoạt động sự nghiệp, dự án của doanh nghiệp, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Có các TK 3382, 3383, 3384, 3386: Trị giá các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án vào cuối năm tài chính.

Cuối năm tài chính, kế toán sẽ hạch toán quyết toán chi sự nghiệp, dự án theo 2 trường hợp: Trường hợp quyết toán chưa được duyệt và Trường hợp quyết toán đã được duyệt. Cụ thể như sau:

Trường hợp quyết toán chưa được duyệt.

Cuối năm tài chính, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán tiến hành chuyển số dư Nợ TK 1612 “Chi sự nghiệp năm nay” sang TK 1611 “Chi sự nghiệp năm trước”, hạch toán:

Nợ TK 1611: Chi sự nghiệp năm trước

Có TK 1612: Chi sự nghiệp năm nay.

Trường hợp quyết toán đã được duyệt.

Khi báo cáo quyết toán được duyệt, số chi sự nghiệp, chi dự án được quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án, hạch toán:

Nợ TK 4611: Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

Có TK 1611: Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước.

Chi sự nghiệp sai quy định không được cấp.

Khi khoản chi sai quy định không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xuất toán thu hồi, hạch toán:

Nợ TK 1388: Trị giá chi sự nghiệp năm trước

Có TK 1611: Trị giá chi sự nghiệp năm trước.


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn